Storitve


-Priprava in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige).

-Spremljanje terjatev in obveznosti.

-Sestavljanje letnega poročila in letnih računovodskih izkazov, kot sta: bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

-Analitično evidentiranje stroškov in prihodkov.

-Uporaba dobička oz. pokrivanje izgube za statistične potrebe.

-Sestavljanje davčnih bilanc, izkazov in davčnih napovedi za pravne in fizične osebe ter davčno svetovanje.


-Obračun davka na dodano vrednost.

-Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika.

-Sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

-Sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine.

-Obračun nadomestila plač za refundacijo zaradi bolezni nad 30 dni, nege, vojaških vaj in drugih razlogov po veljavnih delovnopravnih predpisih.


-Sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih-na obrazcih SKV (mesečno) in SKD (letno), ter o tujih naložbah na obrazcih SN, obrazec C-druga izplačila

-Sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za razne institucije (banke, zavarovalnice), na željo naročnika.

-Svetovanje s finančno-računovodskega področja (Tar.št. 7 Računovodske tarife), kamor spadajo med drugim tudi posveti s stranko in za stranko , sodelovanje na uradnih in poslovnih razgovorih s predstavniki državnih organov ter zasebnih subjektov, ter sestava ali pregled pogodb z vsebino iz navedenega področja.

-Vse druge storitve, ki jih opredeljuje ob sklenitvi te pogodbe veljavna Računovodska tarifa Združenja računovodskih servisov.

GLAVNE DEJAVNOSTI, S KATERIMI SE UKVARJAJO NAŠE POGODBENE STRANKE:

 • Gradbeništvo
 • Grafično oblikovanje
 • Gostinstvo
 • Pridelava vin
 • Jezikovne šole
 • Inženirske storitve
 • Trgovina
 • Storitvene dejavnosti
 • Zobozdravstvene dejavnosti
 • Prevozništvo
 • Izdelava stavbnega pohištva
 • Projektantske storitve
 • Nepremičninske agencije
 • Letalstvo
 • Servis
 • Zdravstvene dejavnosti
 • Filmske dejavnosti